OGRÓD KREACJI

DUCH - MATERIA - RELACJE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.ogrodkreacji.pl

Właścicielem serwisu internetowego znajdującym się na stronie internetowej www.ogrodkreacji.pl jest Fundacja Ogród Kreacji z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bernadowskiej 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601544, NIP 957103610, Regon 363717900.

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki korzystania z Serwisu.

Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz bieżących dziełach organizowanych przez Fundację

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu internetowego znajdującym się na stronie internetowej www.ogrodkreacji.pl jest Fundacja Ogród Kreacji z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bernadowskiej 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601544, NIP 957103610, Regon 363717900.

 2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem. Warunkiem korzystania z usług jest akceptacja postanowień Regulaminu, skutkująca zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

 3. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu proszę o kontakt pod adresem e-mail: wspolpraca@ogrodkreacji.pl ;

 4. Regulamin określa zasady i warunki korzystania za Serwisu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.

 5. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny.

 6. Usługi i produkty cyfrowe oferowane w Serwisie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art. 43k ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 7. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem. Warunkiem korzystania z usług jest akceptacja postanowień Regulaminu, skutkująca zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

 8. Celem Fundacji jest przede wszystkim działalność edukacyjna i oświatowa w zakresie tradycyjnych, alternatywnych i holistycznych metod leczniczych i terapeutycznych oraz metod rozwoju świadomości. Pełna lista celów Fundacji dostępna jest w statusie Fundacji.

 9. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 • Dotacji Fundatorów;

 • krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;
 • dotacji, datków i subwencji;
 • dochody z kwest, festiwali, konkursów i licytacji;
 • dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację przy udziale mediów lokalnych i ogólnokrajowych i/lub innych osób;

 • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;

 • zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;

 • operacji finansowych;

 • funduszy Unii Europejskiej;

 • dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.

2. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.ogrodkreacji.pl/sklep

3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.fundacjahs.org umożliwiający złożenie Zamówienia.

5. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Sprzedawcy dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

6. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Fundacja Ogród Kreacji z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bernadowskiej 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601544, NIP 957103610, Regon 363717900.

7. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

8. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży lub Umowę o dostarczanie Treści Cyfrowych ze Sprzedawcą,

9. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

11. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. WYDARZENIA – organizowane przez Fundację webinary, warsztaty, spotkania, również za pośrednictwem platformy internetowej.

12. TREŚĆ CYFROWA – dane wytwarzane i dostarczane przez Sprzedawcę w postaci cyfrowej, będące przedmiotem Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.

13. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

14. UMOWA O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH – umowa zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem jest Treść Cyfrowa.

15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych ze Sprzedawcą.

16. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

§ 3

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy;

 3. Pozostałe Usługi elektroniczne:

– umożliwienie korzystania z Koszyka;

– udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się Sklepie i na Stronie

 1. – usługa Newslettera (Klient może w każdym momencie, dobrowolnie i bez wskazania przyczyny, rozwiązać umowę subskrypcji newslettera poprzez naciśnięcia przycisku „anuluj subskrypcję” w otrzymanej wiadomość.

 2. Złożenie zamówienia w sklepie, w zależności od wybranej usługi, możliwe jest poprzez utworzenie konta w Sklepie albo bez konieczności założenia konta w Sklepie;

 3. W przypadku gdy, Kupujący zdecyduje się na założenie konta w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną, w postaci założenia i utrzymywania konta w Sklepie.

 4. W celu utworzenia konta Kupujący ma obowiązek rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna.

 5. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnionego przez Sprzedawca na stronie Sklepu, a następnie przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do Sprzedawcy. Podczas rejestracji Kupujący ustala indywidualne hasło oraz podaje swój adres mailowy.

 6. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Kupującego, zaś Kupujący uzyskuje możliwość dostępu do konta.

 8. Kupujący może umowę o prowadzenie konta wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.

 9. W celu rozwiązania umowy o utrzymanie konta wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres Sprzedawcy.

§ 4

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący może składać zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość
 3. W celu zakupu towarów, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

  1. wybrać towary spośród dostępnych na Stronie i dodać je do koszyka,

  2. po dodaniu wszystkich towarów, kliknąć w przycisk „Kup teraz”,

  3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności,

  4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

  5. kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.

 4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

 6. W trakcie zamówienia konieczne jest podanie prawdziwych danych niezbędnych do realizacji zamówienia, tak jak: imię, nazwisko, adres e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, adres do doręczeń produktów fizycznych.

§ 5

PŁATNOŚĆ

1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

płatność elektroniczna poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24

przelew tradycyjny

2. Korzystając z formy płatności elektronicznej Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

3. Płatność elektroniczna w systemie Przelewy24 realizowana jest przez PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników serwisu Przelewy24, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowa 8 (60-198) wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 6

USLUGI I PRODUKTY ELEKTRONICZNE

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.

 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania poufności i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przekazywanych przez Kupującego w formie pisemnej i ustnej.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Kupującego w formularzu zamówienia.

 5. Korzystanie z dostępnych materiałów jest dopuszczalne wyłącznie dla celów prywatnych, w żaden sposób niepowiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 7

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie, zarówno produkty elektroniczne oraz produkty fizyczne objęte są ochroną prawa autorskiego. Prawa autorskie przysługują Sprzedającemu.

 2. Zabronione jest rozpowszechnianie wyżej wymienionych produktów. Ich bezprawne rozpowszechnianie może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 8

REGULAMIN WYDARZEŃ

1. Zapisując się na Wydarzenia Uczestnik ma obowiązek sprawdzenia, czy dysponuje czasem wtedy, gdy Wydarzenia są planowane. Prosimy o zapisy wyłącznie osoby, które mogą wziąć udział w całych Wydarzeniach.

2. Każe wydarzenie, płatne i nieodpłatne, podlega obowiązkowemu zapisowi. Zapisy przyjmowane się poprzez formularz zgłoszeniowy.

3. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej Fundacji;

4. W sytuacji, gdy Uczestnik chce zrezygnować z udziału w Wydarzeniu, to zobowiązany jest do jak najwcześniejszego powiadomienia o tym Organizatora, wysyłając maila na adres wspolpraca@ogrodkreacji.pl

5. W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 30 dni przed wydarzeniem odpłatnym zwroty dokonanych płatności nie są wykonywane.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia lub odwołania Wydarzenia w przypadku siły wyższej. W takiej sytuacji powiadomi o tym Uczestników mailowo, sms-em lub telefonicznie.

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli spełnianie świadczenia w postaci dostarczenia treści cyfrowych rozpoczęła się za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta , który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i Usługobiorca przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody, zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Bieg terminu do odstąpienia umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

4. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres wspolpraca@ogrodkreacji.pl .Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.

5. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy są jest dostępny na stronie internetowej

6. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

7. Rezygnacja z odpłatnych warsztatów musi nastąpić co najmniej 30 dni przed datą wydarzenia. Niedotrzymanie terminu skutkuje brakiem możliwości zwrotu płatności.

8. Sprzedawca oświadcza, że zgodnie z art. 38 ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

2) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

15. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§ 9

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:

1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 KC) – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,

2) jeżeli nie jest konsumentem – nie przysługuje mu prawo do rękojmi (zgodnie z art. 558§1 Kodeksu cywilnego)

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres: wspolpraca@ogrodkreacji.pl . W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

3. Reklamacje związane z usługą online (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać na adres mailowy wspolpraca@ogrodkreacji.pl

§ 10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 11

SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.

 3. Klient będący Konsumentem ma różne możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 4. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.